Strona główna

Harmonogram egzaminów
Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji: czerwiec – lipiec 2018 r.

1. Część pisemna: kwalifikacja T.06 i R03.:19.06.2018r. (wtorek) godz. 10:00
2. Część praktyczna dla kwalifikacji R.03 – w dniach 25.06 – 27.06.2018r.
(zgodnie z indywidualnym harmonogramem)
3.Część praktyczna dla kwalifikacji T.06- w dniach 25.06 – 26.06.2018 r.
(zgodnie z indywidualnym harmonogramem

4. Część praktyczna (projekt) – sesja poprawkowa kwalifikacja R.16 : 26.06.2018 r.(wtorek) godz. 13:00
5.Część praktyczna (projekt) sesja poprawkowa kwalifikacja T.15 : 26.06.2018 r. (wtorek), godz. 13:00
Prosimy o zabranie dokumentu tożsamości

Na egzamin zdający zgłasza się co najmniej pół godziny wcześniej.
Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej i praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji: czerwiec-lipiec 2018r.
• Część pisemna:
Każdy zdający powinien mieć: długopis(pióro) z czarnym tuszem(atramentem) oraz kalkulator (zapewnia szkoła) prosty, który umożliwia wykonanie dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb).
2. Część praktyczna: kwalifikacja R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej – ubranie i obuwie robocze długopis z czarnym tuszem(atramentem)
2. Część praktyczna: kwalifikacja T.06. Sporządzanie potraw i napojów – odpowiedni strój, długopis z czarnym tuszem(atramentem)- ( tak jak w harmonogramie).
• Część praktyczna: a. kwalifikacja R.16(TR):
-kalkulator prosty, ołówek , gumka, linijka, ekierka, temperówka, długopis z czarnym tuszem (atramentem)
b. kwalifikacja T.15 (TŻiUG):
-kalkulator prosty, ołówek , gumka, linijka, temperówka, długopis z czarnym tuszem (atramentem)
Zakaz wnoszenia do Sali innych nie wymienionych materiałów, przyborów
i urządzeń!!

Prosimy o przyniesienie dokumentu tożsamości.

Nabór elektroniczny do szkoły
https://lipno.edu.com.pl/kandydat/app/

zs dobrzyń ulotka a4 aa

zs dobrzyń ulotka a4 a

Witamy!!!

Kopia DSC01829

 

Dnia 25.10.2017 r. w ZS odbędzie się tradycyjne, XIII( już!), Sympozjum Naukowe pt. Jasne i ciemne strony Internetu. „Formy rozmów” na zadany temat są bardzo urozmaicone począwszy od ciekawych prelekcji, prezentacji aż po spektakle w wykonaniu uczniów jak i nauczycieli z zaprzyjaźnionych szkół podstawowych. Poza tym imprezie towarzyszyć będzie konkurs młodych talentów i praca w grupach warsztatowych, podczas której uczniowie będą mogli aktywnie spędzić czas i sprawdzić swoje umiejętności (w wybranych przez siebie dziedzinach). Po tych zmaganiach zapewniamy odpoczynek i relaks podczas występu kabaretu Weźrzesz.

Zapraszamy wszystkich gości, dyrekcje, uczniów wraz z opiekunami z zaproszonych szkół podstawowych.

Program Sympozjum

Jasne i ciemne strony Internetu  – nieuczesanych myśli kilka

 

XIII  Sympozjum Naukowe

Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą

 

Środa, 25 października 2017r.

 

930       Rejestracja uczestników

1000     Otwarcie Sympozjum – spektakl profilaktyczny  pt. „Internet to nie wszystko” przygotowany
przez  młodzież  Zespołu  Szkół  z  gościnnym udziałem  uczniów  Szkoły Podstawowej w Wielgiem

1030     Wystąpienie Dyrektora Szkoły oraz zaproszonych gości

1045     Prelekcja  dr  Anny  Grabowskiej – Dąbek  na  temat:  „Ciemne  strony   Internetu”

1100      Projekcja filmu edukacyjnego – „Stop cyberprzemocy”

11 10      Prelekcja na temat „Cyberprzemoc i jej następstwa prawne” – młodszy aspirant Małgorzata Małkińska i aspirant Krzysztof Worek

1125     Prezentacja  multimedialna „Jasna strona Internetu” przygotowana  przez młodzież Zespołu Szkół

w  Dobrzyniu nad Wisłą

1135      „Sąd nad Internetem”  –  spektakl, w  którym  wystąpią  gościnnie  uczniowie  i  nauczyciele  Szkół

Podstawowych w Krojczynie i Dobrzyniu nad Wisłą

1200      Przerwa obiadowa

1240           Konkurs „Młode talenty wokalne” – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

1340 – 1600         Warsztaty tematyczne:

 • warsztaty fotograficzne
 • warsztaty kulinarne
 • warsztaty barmańskie
 • warsztaty cukiernicze
 • warsztaty szachowe
 • warsztaty  muzyczne
 • warsztaty astronomiczne
 • warsztaty psychologiczne
 • warsztaty sportowe Zumba
 • warsztaty informatyczne – rozgrywki międzyszkolne w grę FIFA
 • projekcja filmu o zagrożeniach w sieci

 

1600  – 1610       Zakończenie pracy w grupach                                                                         

1700        Występ kabaretu „Weźrzesz”

1815       Zamknięcie XIII Sympozjum  Zespołu Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą

Organizator

Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą

Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                         Rolnik :

Zawód: Rolnik 613003                                                                                 Technik rolnik :                                                                                                                 

Zawód: Technik rolnik 314207

Kwalifikacje

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Warunki rekrutacji

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu   i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o R.6. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik agrobiznesu, a po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o R.16. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik rolnik.

Nauka trwa  1,5 roku . Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym             (piątek od godz. 16:00 i sobota od godz.8:00) . Nauka na kursie jest bezpłatna.

PLAN NAUCZANIA OBEJMUJE

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Produkcja roślinna

Produkcja zwierzęca

Technika w rolnictwie

Język obcy w rolnictwie

Przepisy ruchu drogowego

Podstawy działalności gospodarczej

Zajęcia praktyczne

praktyka zawodowa

 

Cele kształcenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;

4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Dlaczego rolnik?

Do zadań zawodowych rolnika należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Rolnik organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Technik rolnictwa organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Kolejne zadanie technika rolnictwa to prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej.

Praca

gospodarstwa rolne.

Praktyka zawodowa

brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych, szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą

Przy zapisie wymagamy

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły

Zaświadczenie od lekarza   o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Podanie o przyjęcie  na kkz

Jak można się zapisać?

OSOBIŚCIE –  w  sekretariacie  Szkoły

TELEFONICZNIE – Zadzwoń 054 / 253 11 05

 

Komentowanie jest wyłączone