Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                         Rolnik :

Zawód: Rolnik 613003                                                                                 Technik rolnik :                                                                                                                

 Zawód: Technik rolnik 314207

Kwalifikacje

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej

R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Warunki rekrutacji

Aby brać udział w kursie i uzyskać zaświadczenie o ukończeniu kursu                  i świadectwo z kwalifikacji wystarczy mieć ukończone gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową.

Aby uzyskać tytuł zawodowy należy mieć ukończoną minimum zasadniczą szkołę zawodową lub kurs kompetencji ogólnych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej.

Słuchacz po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o R.6. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik agrobiznesu, a po uzupełnieniu kwalifikacji jeszcze o R.16. oraz wykształcenia średniego, może uzyskać tytuł Technik rolnik.

Nauka trwa  1,5 roku . Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym             (piątek od godz. 16:00 i sobota od godz.8:00) . Nauka na kursie jest bezpłatna.

PLAN NAUCZANIA OBEJMUJE

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Produkcja roślinna

Produkcja zwierzęca

Technika w rolnictwie

Język obcy w rolnictwie

Przepisy ruchu drogowego

Podstawy działalności gospodarczej

Zajęcia praktyczne

praktyka zawodowa

 

Cele kształcenia w zawodzie rolnik w formie kursu kwalifikacyjnego:

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań:

1) wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;

2) prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;

3) prowadzenia sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich;

4) obliczania opłacalności produkcji rolniczej.

Dlaczego rolnik?

Do zadań zawodowych rolnika należą prace związane z hodowlą roślin, nasiennictwem oraz produkcją roślin w gospodarstwach rolnych. Rolnik organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Technik rolnictwa organizuje i nadzoruje prace związanych z chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich. Kolejne zadanie technika rolnictwa to prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej, kalkulacji kosztów produkcji rolnej.

Praca

gospodarstwa rolne.

Praktyka zawodowa

brak obowiązku odbycia praktyk zawodowych, szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą

Przy zapisie wymagamy

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły

Zaświadczenie od lekarza   o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki

Podanie o przyjęcie  na kkz

Jak można się zapisać?

OSOBIŚCIE –  w  sekretariacie  Szkoły

TELEFONICZNIE – Zadzwoń 054 / 253 11 05

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *